logo typehelden

typehelden femke duim spiegelbeeld in tts blauw Tin tts rood Ein tts geel Pin tts rood E    in tts blauw Hin tts rood Ein tts groen Lin tts rood Din tts rood Ein tts blauw N

De kracht van klassikaal les

met het gemak van online!

Live online!

 

Over de cursus toetsenbordvaardigheid

Typehelden in het kort

klassiekaal online

 Online klassikaal les op een vast moment

klassiekaal online

 Binnen 20 weken samen leren typen

klassiekaal online

 Stap voor stap je typediploma halen

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN PRAKTIJK OPLEIDING TOETSENBORDVAARDIGHEID VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM BLIND.

 1. OMSCHRIJVING CURSUS
De praktijkopleiding toetsenbordvaardigheid wordt gegeven volgens het tienvingersysteem blind. De cursus bestaat uit acht mondelinge lessen van 30 minuten en aansluitend aan de cursus het examen. De lessen worden om de 14 dagen gegeven behoudens op erkende feestdagen, in vakantieperioden of tengevolge van andere door overmacht dwingende omstandigheden, volgens het cursusroos­ter. Door ziekte of afwezigheid van docent proberen wij, door vervanging, de les door te laten gaan. Daarbij kunnen er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor de les niet doorgaat. In dat geval proberen wij zoveel mogelijk de betreffende kinderen/ouders te bereiken voorafgaande aan de les via telefoon of e-mail. Een vervallen les wordt altijd gecompenseerd op een later tijdstip.

Tot het cursuspakket behoort toegang tot de software Typehelden waarvan de inlogcodes bij aanvang van de cursus zullen worden verstrekt. Het auteursrecht en het eigendomsrecht blijven bij Instituut Noord. Verkoop of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen op welke wijze dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Instituut Noord niet toegestaan. Op een account in de typeomgeving Typehelden is een geldigheidsduur van toepassing. Na het behalen van het diploma wordt het account afgesloten. Indien cursist geen examen doet wordt het account na de laatste les afgesloten.

2. CONTROLE VAN DE RESULTATEN, VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
De ouder of voogd zal d.m.v. een rapportkaart op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun pupil. Alle, aan ons verstrekte gegevens betreffende een cursist zullen door ons met de meest grootste zorgvuldigheid worden behandeld. Wij garanderen u dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld (door zowel administratie als docent) en niet worden doorgegeven/verkocht aan derden. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt in het belang van de cursist.

3. EXAMEN EN DIPLOMA
De cursist (e) heeft het recht na afloop van de cursus examen te doen, waarvoor geen extra kosten verschuldigd zijn. Voldoet de cursist (e) aan de voor het examen gestelde eisen, dan zal een diploma worden verstrekt. Het toekennen van het diploma zal uitsluitend worden gedaan indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

4BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN OF INVALIDITEIT
Bij overlijden of tijdens de cursus ingetreden blijvende invaliditeit van de cursist (e) eindigt de overeenkomst en nog openstaande betalingstermijnen behoeven niet te worden betaald.

5.   ONDERBREKING CURSUS DOOR ZIEKTE OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
Bij ziekte of bij bijzondere omstandigheden, waardoor geen normaal volgen van de cursus mogelijk is, kan de cursus worden onderbroken. Aanvragen tot onderbreking dienen altijd schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden verzonden aan Instituut "NOORD" te Joure. Tijdens de onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden.

6.   OPZEGGING CURSUS
De cursist (e) heeft het recht zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na datering van de overeenkomst deze te annuleren. Alle in het bezit van de cursist (e) gestelde cursusmaterialen dienen op de eerste les bij de docent (e) te worden ingeleverd. Na deze 14 dagen kan de cursist (e) de overeenkomst ook annuleren. Men is dan € 35,- (+ administratiekosten) per gevolgde les kwijt. Eventuele restitutie van het lesgeld zal binnen 14 dagen door instituut "NOORD" worden voldaan. Indien men 5 lessen heeft gevolgd, vervalt het recht op terugvorderen van het lesgeld. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk en per aangetekend schrijven rechtstreeks aan Instituut "NOORD" te Joure.

7.     INVORDERINGSKOSTEN
Alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld komen voor rekening van de cursist (e), nadat deze door het Instituut "NOORD" hiervoor in gebreke is gesteld. Bovendien zal Instituut "NOORD" gerechtigd zijn na het verstrijken van de betalingstermijn aan wederpartij, voor de periode welke wederpartij niet aan zijn/haar plichten voldoet, een boete-rente van 1 % per maand over het totale nog uitstaande bedrag in rekening te brengen.

8.   ADRESWIJZIGING
De cursist(e) zal adreswijzigingen tenminste één week voor de verhuizing aan het instituut melden.

9.   GARANTIE
Het Instituut "NOORD" garandeert de cursist (e), mits de lessen regelmatig zijn bezocht en mits uit de rapportkaart blijkt dat er voldoende huiswerk is gemaakt, bij onverhoopte afwijzing het recht voor het volgen van een nieuwe cursus. Op de examenkosten na is dit geheel gratis.

10.   MONDELINGE TOEZEGGINGEN
Mondelinge toezeggingen zijn niet van kracht zonder schriftelijke bevestiging van de directie van Instituut "NOORD".

11.   DISCIPLINE
Cursisten die zich niet kunnen gedragen en daardoor anderen het volgen van de lessen onmogelijk maken, kunnen naar huis gestuurd worden. Bij herhaling is de mogelijkheid aanwezig dat ze niet meer op de cursus worden toegelaten. U dient er rekening mee te houden dat er in deze gevallen geen geld wordt gerestitueerd.

12. KLACHTEN
Tot het indienen van een klacht en/of geschil zijn bevoegd: Cursisten (bij minderjarigen de ouders/verzorgers van de cursisten). Een klacht dient eerst schriftelijk te worden ingediend bij Instituut NOORD (adres: zie contactgegevens). Een ingediende klacht wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk (per post/email) bevestigd. Inhoudelijk wordt de klacht binnen twee weken na ontvangst afgehandeld. Komen klager en het instituut niet tot overeenstemming dan kunt u zich richten tot de geschillencommissie. Dit kan schriftelijk per brief naar Instituut NOORD t.a.v. mevr. R. Minnema of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Klachten zullen zo snel mogelijk en vertrouwelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, worden behandeld. Wanneer uw klacht niet door Instituut Noord opgelost kan worden zal deze voorgelegd worden aan de geschillencommissie. De commissie doet schriftelijk uitspraak binnen een tijdsbestek van twee maanden na ontvangst van de klacht en/of het geschil. Zij kan van deze termijn afwijken wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Verslagen van ingediende klachten en uitspraken van de commissie worden tot vijf jaar na dato bewaard door het instituut.

 

GESCHILLENCOMMISSIE

De Commissie: Voorzitter Dhr. H. Smink en secretaris mevr. R. Minnema


1. Taak en bevoegdheden van de Geschillencommissie:
1.1. De Commissie heeft als taak het in behandeling nemen van geschillen en/of klachten ter zake van een (vermeende) overtreding door het instituut en/of een der docenten.
1.2. De voorzitter en secretaris doen een voorstel, bereiden voor en nemen zo vaak als nodig wordt geacht, de ingekomen correspondentie door, beoordeelt de klachten en geschillen op ontvankelijkheid, waaronder het vaststellen van de identiteit van de klager en of hij/zij de bevoegdheid heeft een klacht en/of geschil in te dienen, beantwoordt de klachten en/of geschillen, onderzoekt de klachten en/of geschillen vraagt aanvullende informatie aan de klager dan wel daartoe geëigende derden.
1.3. Wordt door de Commissie een onderzoek ingesteld, dan is (zijn) het instituut en (de) daarbij betrokken docenten verplicht daaraan zijn (hun) volledige medewerking te verlenen.
1.4. De Commissie heeft de bevoegdheid het tot stand komen van een minnelijke regeling tussen partijen te beproeven.
1.5. In alle gevallen waarin de voorwaarden van de stichting niet voorziet, beslist de Commissie, met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid.
1.6. De Commissie vergadert zoals zij dienstig acht doch tenminste één keer per jaar.
1.7. De Commissie doet binnen twee maanden uitspraak.

2. Ontvankelijkheid van de klacht en/of geschil
2.1. De Commissie verklaart een klacht of geschil niet ontvankelijk indien over dezelfde klacht of hetzelfde geschil een geding aanhangig is (of is geweest) bij of reeds een uitspraak is gedaan door een rechter, een rechterlijk college, een commissie van scheidslieden of een daarmee vergelijkbare instantie.
2.2. Een klacht of geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien betrokkene het geschil vooraf reeds aan het instituut heeft voorgelegd.

3. Het indienen van een klacht en/of geschil
3.1. Tot het indienen van een klacht en/of geschil zijn bevoegd:
Cursisten (bij minderjarigen de ouders/verzorgers van de cursisten)
3.2. Een klacht dient eerst schriftelijk te worden ingediend bij Instituut NOORD. Komen klager en het instituut niet tot overeenstemming, dan zie punt 4.3.
3.3. Een klacht en/of geschil kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de Commissie, p/a Instituut NOORD (adresgegevens zie Contactgegevens).
De Commissie bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht en/of het geschil. Een klacht en/of geschil kan slechts eenmaal worden ingediend.
3.4. De klacht en/of geschil dient te bevatten de naam en het adres, postcode en woon- of vestigingsplaats van zowel de klager als het instituut, alsmede afschriften van de op de klacht en/of het geschil betrekking hebbende stukken en bescheiden.
3.5. Indien de Commissie een klacht en/of een geschil niet ontvankelijk acht dan wel zich niet bevoegd acht een klacht en/of een geschil te behandelen deelt zij dit met redenen omkleed aan de klager en de betrokken deelnemer mee.

4. De behandeling van klachten en/of geschillen
4.1. De Commissie verstrekt informatie over, reageert op en onderzoekt de klacht en/of het geschil en hoort het instituut en de klager. De Commissie kan ook één of meer andere personen dan wel getuigen horen en zich door deskundigen doen bij staan. Dit laatste geldt eveneens voor het betrokken instituut en de klager.
4.2. Het betrokken instituut is verplicht inzage in zijn, op de klacht en/of het geschil betrekking hebbende, bescheiden te geven aan de Commissie, indien de Commissie dit ten dienste van het onderzoek gewenst acht.
4.3. De Commissie dient de gegevens die in het kader van de klacht en/of het geschil zijn verkregen, vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
4.4. De leden van de Commissie beslissen naar billijkheid en redelijkheid.
4.5. De Commissie doet schriftelijk uitspraak binnen een tijdsbestek van twee maanden na ontvangst van de klacht en/of het geschil. Zij kan van deze termijn afwijken wanneer het onderzoek daartoe aanleiding geeft.
4.6. De uitspraak is met redenen omkleed en is bindend. Zij wordt onverwijld ter kennis gebracht van de klager en het betrokken instituut.

5. De kosten van de Geschillencommissie
5.1. Aan de voorzitter en secretaris van de Commissie (onbezoldigd) kan een onkostenvergoeding worden toegekend.
5.2. Deze vergoeding, alsmede de door de Commissie gemaakte kosten, komen voor rekening van het instituut.
5.3. De kostenvergoedingen kunnen bestaan uit gemaakte reis- (vergoeding per gemaakte km.), en/of verblijfskosten, administratie- en/of portokosten.

6. Jaarlijks verslag van de Geschillencommissie
6.1. De Commissie brengt jaarlijks, telkens vóór 1 mei van het daarop volgende jaar, een schriftelijk verslag uit.
6.2. Het verslag vermeldt ten minste het aantal ingediende klachten en/of geschillen, het aantal onderzoekingen dat is ingesteld, het aantal onderhanden zaken, alsmede het aantal uitspraken.
6.3. Verslagen van ingediende klachten en uitspraken van de Commissie worden tot vijf jaar na dato bewaard door het instituut.